Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Aranżacje i restrukturyzacje finansowania

Na rynku, na którym wachlarz możliwych rozwiązań w zakresie finansowania działalności, a także warunki ich pozyskania oraz wykorzystania ulegają ciągłym zmianom, wsparcie profesjonalnego doradcy jest istotne dla pozyskania środków finansowych na warunkach zapewniających maksymalizację wpływów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa firmy i efektywności kosztowej.

Carnelian Partners specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych, oferując im wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych zarówno na działalność bieżącą, jak i projekty rozwojowe.

Mając na względzie łączny koszt pozyskiwanego kapitału oraz optymalizację ryzyk dokonujemy strukturyzacji finansowania poprzedzając ten proces przygotowaniem  planów strategicznych i operacyjnych oraz analiz wykonalności projektów, a następnie modeli finansowych optymalizujących koszt kapitału.

Dobierając strukturę finansowania uwzględniamy:
  • Finansowanie z rynku kapitałowego publicznego oraz prywatnego
  • Finansowanie w postaci udziałowej lub długu
  • Finansowanie projektowe typu project finance.
a następnie prowadzimy pełną obsługę procesu pozyskania finansowania, obejmującą w szczególności przygotowaniem memorandów/prospektów emisyjnych i negocjacji z instytucjami finansowymi, aż do podpisania stosownych umów i uruchomienia finansowania.

Nasze doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków na rynku kapitałowym, poparte bieżącą obserwacją zachowań inwestorów pokazują, iż sukces oferowanej emisji, zarówno akcji jak i obligacji jest pochodną zarówno przeszłych wyników finansowych spółki poszukującej kapitału, jak i dokonywanej przez potencjalnych inwestorów oceny wiarygodności strategii rozwoju spółki. Kluczowym elementem procesu pozyskania kapitału jest opracowanie i zaprezentowanie inwestorom szczegółowej i odpowiedzialnej wizji przyszłego wykorzystania zgromadzonych środków, która w sposób przekonywujący potwierdzi zasadność potencjalnej inwestycji i wykaże potencjał wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy.

Opierając się na zdobytych w toku realizacji dotychczasowych projektów doświadczeniach, znajomości mechanizmów i kryteriów oceny atrakcyjności inwestycyjnej podmiotów, stosowanych przez inwestorów oraz na bieżącym monitoringu sytuacji rynku oferujemy naszym Klientom wsparcie w przygotowaniu spółki do pozyskania środków z rynku kapitałowego w postaci udziałowej lub długu, zarówno w formie oferty publicznej, jak i prywatnej.

Przygotowanie spółki do wejścia na rynek  publiczny, stanowi w naszej ocenie, kluczowy czynnik powodzenia zamierzonej emisji publicznej, mierzonego przede wszystkim maksymalizacją wpływów z realizowanej emisji.

Nasze wsparcie obejmuje kompleksowe działania optymalizacyjne, pozwalające na pełne zidentyfikowanie i wykorzystanie tkwiących w organizacji rezerw potencjału wzrostu jej wartości, jak i opracowanie przekonywującej wizji budowy wartości, opartej na istniejących, jak i możliwych do rozwinięcia i pozyskania zasobach.

Jednocześnie niezwykłą wagę w procesie przygotowania spółki do wejścia na rynek publiczny przywiązujemy do właściwego sposobu prezentacji wyników spółki, stanowiącego przejrzysty obraz źródeł generowania wartości i poziomu rentowności, z jednoczesnym czytelnym dla potencjalnych inwestorów określeniem czynników ryzyka biznesu spółki.

Ponadto przygotowujemy spółki do upublicznienia pod względem zasad ładu korporacyjnego, ukierunkowanych z jednej strony na spełnienie wymogów stawianych pod tym względem spółkom publicznym, z drugiej strony na wykazanie już na wstępie procesu gronu inwestorów właściwej przejrzystości organizacji, będącej nie tylko elementem oceny atrakcyjności inwestycyjnej na etapie debiutu, lecz również skutecznym narzędziem przyszłego monitoringu realizacji założonych kierunków rozwojowych, w tym wypełnienia celów emisyjnych.

W ramach przygotowania do oferty publicznej prowadzimy wszelkie prace związane z przebudową spółki celem zwiększenia jej wartości, a następnie prowadzimy wszelkie prace związane z zaprezentowaniem spółki potencjalnym inwestorom w szczególności przez sporządzenie prospektu emisyjnego, marketing bezpośredni i koordynację prac partnerów specjalistycznych niezbędnych do uplasowania emisji, takich jak biuro maklerskie, firma audytorska, kancelaria prawna i firmy PR.

W ramach obsługi procesów pozyskania finansowania w trybie oferty prywatnej poza optymalną strukturyzacją oraz właściwym przygotowaniem spółki do transakcji, kompleksowo realizujemy proces od opracowania właściwych dokumentów ofertowych (teaser/memorandum inwestycyjne) przez identyfikację potencjalnych inwestorów, nadzór nad badaniem spółki, formalną organizację procesu oferowania, ewentualne negocjacje aż do rejestracji emisji.

Proces pozyskania finansowania wymaga często odbudowy płynności finansowej z uwzględnieniem zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym i sporządzeniem dokumentacji dla potrzeb refinansowania. Posiadamy unikalne doświadczenia w dużych konwersjach długu na kapitał z określeniem opcji wyjścia dla wierzycieli oraz transakcjach na wierzytelnościach.

projekt i wykonanie: Visual Media