Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne w zakresie budowy wartości przedsiębiorstw

Nasze szerokie doświadczenia w realizacji projektów z różnych sektorów gospodarki pozwalają trafnie definiować kluczowe czynniki sukcesu w poszczególnych branżach oraz przewidywać trendy rozwojowe, co decyduje o skuteczności planowania strategicznego. Naszym klientom oferujemy wsparcie w procesach reorientacji strategicznej, mającej ogromne znaczenie w niezwykle szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych, postępującej globalizacji i stale narastającej presji konkurencyjnej.

Równocześnie dajemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji inwestycji, wykorzystania zasobów, przebudowy systemów zarządzania oraz doskonalenia struktur organizacyjnych, mających na celu trwałą poprawę efektywności operacyjnej, prowadzącej do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych i kontrolowanych zasobów budowana jest w oparciu o koncentrację, alokację oraz outsourcing zasobów przy pełnym uwzględnieniu specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Przy budowie efektywnego systemu zarządzania, opartego na zarządzaniu ryzykiem i wartością firmy, pozwalającego na elastyczność w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego oraz sytuacji kryzysowych w firmie, wykorzystujemy metodykę rachunku marżowego, elementów zrównoważonej karty wyników oraz zarządzania procesowego.

Projektowanie optymalnych struktur i procesów poprzedzone jest identyfikacją kluczowych procesów i wąskich gardeł oraz analizą wartości dodanej dla poszczególnych, kluczowych procesów. Jako narzędzie analizy i projektowania niezbędnych zmian w ramach optymalizacji operacyjnej oraz późniejszej kontroli wdrożenia i funkcjonowania wprowadzonych zmian stosujemy modele procesowo-finansowe.

Przebudowa systemu zarządzania obejmuje również przebudowę ładu korporacyjnego, w szczególności w zakresie relacji pomiędzy poszczególnymi organami korporacyjnymi i akcjonariuszami.

Wspieramy naszych Klientów w budowie efektywnych struktur organizacyjnych, pozwalających na sprawną realizację przyjętej strategii, opartych na rekomendowanych rozwiązaniach w zakresie podziału kompetencji i odpowiedzialności, obiegu informacji i procedur organizacyjnych oraz metod raportowania.

W ramach naszych usług oferujemy Klientom także kompleksowe wsparcie w zakresie realnej integracji następującej po procesie fuzji podmiotów, obejmujące aktualizację planu strategicznego, budowę efektywnej struktury organizacyjnej, zoptymalizowany model procesowy oraz integrację podstawowych funkcji zarządzania.

projekt i wykonanie: Visual Media